VDMA 中国北京代表处

Claudia Barkowsky
Claudia Barkowsky

首席代表
VDMA中国
北京代表处

+86 10 8773 0210 Ext. No. 808

德中维迪玛商务咨询(北京)有限公司

Wen Bin
Wen Bin

项目经理
-纺织机械
-塑料和橡胶技术
 

+86 10 8773 0210 Ext. No. 802
Sun Shuyi
Sun Shuyi

会计
 
 
 

+86 10 8773 0210 Ext. No. 811
Haina Zhao
Haina Zhao

项目经理
-标准化
 
 

+86 10 8773 0210 Ext. No. 803
Mingyang Xie
Mingyang Xie

办公室助理
-会员管理
 
 

+86 10 8773 0210/11/12
Jack Bie
Jack Bie

项目经理
-建筑设备
-农业机械
 

+86 10 8773 0210 Ext. No. 806
Ethan Liu
Ethan Liu

项目经理
-动力传动
-流体动力
-电气自动化

+86 10 8773 0210 Ext. No. 816

VDMA中国上海代表处

Daniel Yoo
Daniel Yoo

首席代表
VDMA中国
上海代表处

+86 21 6248 8029 Ext. No. 708

德中维迪玛商务咨询(北京)有限公司上海分公司

宋一涛
宋一涛

项目经理
-冶炼厂和轧钢厂设备
-木材加工机械
-食品加工和包装机械

+86 21 6248 8029 Ext. No.702
王雪婷
王雪婷

商务拓展经理+86 21 6248 8029 Ext. No.706
万琳
万琳

办公室经理+86 21 6248 8029 Ext. No.704
陈涵
陈涵

项目经理
-电子、微纳米及新能源生产技术
-机器人和自动化

+86-21-6248 8029 Ext. No.701